The woman of my Heart!

Heart opening retreat- holidays for women, Ibiza

(English below)

Het leren van de kunst van het leven als vrouw..
Hoe leef je je eigen waarheid in je lijf, denken, hart en sensualiteit?

Een week voor vrouwen die voelen dat zij behoefte hebben aan een luxe vakantie met een diepere laag.
We zullen hiervoor samenkomen in het mooiste huis op het eiland van de magie, Ibiza!
‘ Een avontuur op zoek naar de mooiste juweel in jezelf. De steen die glinstert als het wordt aangeraakt door de waarheid van het hart’

Waarom?
Vrouwen worden geprezen voor hard werken, strijden, vechten om te overleven om te verharden in onze maatschappij.
De ballen hoog houden, presteren en veel eisen van jezelf staat ver af van de vrouwelijke natuur en haar principes.

Een toevluchtsoord gericht op verzachten, vertragen, rust, bezinning en vreugde. Luisteren naar jouw diepere laag, het verhaal van je hart kunnen horen en er voor jezelf kunnen zijn op een manier die voedt, rust en steun geeft. Dat is waar het deze week om gaat.
Deze retraite neemt je mee in het diepe weten, de wijsheid en puurheid van jouw hart, je intuïtie, jouw thuis en je lijf.
“Vreugde, samenkomen, ontdekken, lachen, spelen en delen”

Hoe en wat?
Verzorgd worden en ruimte maken, zodat er een rimpel-effect kan ontstaan in jouw dagelijks leven. Wij geven jou de tools voor het alledaagse wat zo simpel lijkt, maar voor de meesten lastig is om te leven; emotioneel beschikbaar zijn in de relatie met jezelf.
√ wat wilt je lijf je vertellen met bepaalde signalen?
√ een veilig innerlijke leefwereld en,
√ hoe vertaalt dit zich naar je omgeving?
√ wat doet het met je om in te leveren in je dagelijks leven?
√ hoe voelt het om te weten wat je echt wilt?
√ wat staat je in de weg om je grootste goed te leven?
√ hoe kan je je verbinden met de kracht van zusterschap?

Iedere dag zul je meer verdieping krijgen in hoe je jezelf kunt verbinden met het liefhebben en voeden van jezelf, een gezonde liefdesrelatie met jezelf kan opbouwen en dieper leert ontwikkelen.

Het wordt een week met mooie workshops specifiek gericht op vrouwen. Met yoga, pilates, ademwerk, dans, aanraking, liefdevolle inquery, verbinding, ondersteuning in je proces, pillow talks, een ligconcert, ruimte voor rust, vreugde en overheerlijk eten is een greep van wat deze week je biedt.

Wat kan je van deze week verwachten?
√ dagelijkse lessen gentle yoga of pilates
√ feminine embodiment: landen in je full spectrum vrouwzijn
√ verbinden met je oorspronkelijke levensvreugde en intuïtie
√ harmoniseren van je innerlijke omgeving en
√ het voeden van de bron van je zelfliefde
√ handvaten voor liefdevolle en waarachtige
relatie met jezelf in het alledaagse, zodat je het zelf bij
terugkomst kan onderhouden
√ ademwerk voor het opschonen en opladen van je
energetisch systeem
√ systemisch voorouderswerk, healing van de vrouwenlijn
√ shamanic sacred heart work, de basis van “thuis” in jezelf
√ individuele aandacht en ondersteuning van de facilitators
waar nodig
√ rust en bezinning
√ diverse vormen van speelsheid, plezier en ontspanning
√ ligconcert
√ vrije tijd om te genieten, integreren en het eiland te
ontdekken
√ een ceremonie bij de krachtplek Es Vedra

Wat is er aanwezig?
√ een mooie ruime luxe kamer met eigen badkamer inclusief
handdoeken en bedlinnen
√ alle dranken (er wordt enkel non-alcoholisch geserveerd)
√ alle maaltijden en snacks- heerlijke eerlijk vegetarisch
catering
√ een eigen kok en gastvrouw tijdens de retreat
√ assistenten (retreat angels)
√ infinity pool en jacuzzi
√ ruimte om marktjes te bezoeken en om tussendoor iets
voor jezelf te ondernemen
√ alle spullen voor yoga

Door wie wordt deze week gegeven?
Tanya Rozenthal is specialist op het gebied van vrouwenwerk, intimiteit, empowerment en sexualiteit.
Ze is lichaamsgericht therapeut, trauma-geïnformeerd somatisch seksuologe, intimiteitscoach, shamanic ritualist en yogic healer. Ze geeft empowerment retraites en tribal work-sacred sexuality intensives in Nederland en het buitenland www.itsaboutlove.nl

Natahli MIllecam is gespecialiseerd in lichaamswerk en helende communicatie van het lichaam. Zij heeft een achtergrond in sport, pilates, yoga, bewegingstherapie, vrijetijdswetenschappen, NLP en ericksoniaanse hypnose. Als coach neemt Natahli je mee om naar de wijsheid van het lichaam te luisteren. Ze richt zich op groepsdynamische processen binnen retraites. Ze functioneerd als verbindende factor tussen verschillende onderdelen van de retraite www.ouressence.nl

Tanya en Natahli hebben beiden achtergrond in diverse healings modaliteiten en een sjamanistische basis als manier van werken, dat wil o.a. zeggen volgens de wetten en principes van de natuur.

De begeleiders en hosts staan klaar voor jou en zullen er alles aan doen om je te helpen het meest uit deze vakantie te kunnen halen. Geef je over aan de verzorging en vertrouw dat dit precies is wat het moet zijn!

Wanneer?
Aankomst 9 maart om 19.00 uur
Vertrek 16 maart om 11.00 uur

Kamers en prijzen
- luxe kamer op basis van drie personen
1295,-
- luxe kamer op basis van twee personen
1395,-
- suite met jacuzzi en zeezicht op basis van twee personen
1495,-
Prijzen zijn voor 7 nachten en all-in op locatie.

Wat dien je zelf te regelen?
- Vliegreis. De tickets naar Ibiza zijn voor maart goedkoop
- Reis/annuleringsverzekering
- Vervoer voor op het eiland zelf
Wij raden je aan om een auto te huren www.doyouspain.com Dit kost ongeveer 8,- euro p.d. Dit is goedkoper dan een taxi en geeft je de volledige vrijheid om het eiland te verkennen in de vrije uren.

Contactinformatie:
Inschrijven kan door invullen van de NAW gegevens via https://ouressence.nl/contact/ op de contactpagina of stuur meteen een mail naar pilatesenyoga@gmail.com o.v.v. Heart retreat
Pas na betaling is je plek gegarandeerd.

“Wij kijken er naar uit, om samen met jou op reis te gaan in een veilige, warme en voedende container van de vrouwenretraite.”

Liefde van Tanya en Natahli

English text:
The art of living as a woman...
How do you live your own truth in your body, mind, heart and sensuality?
A week for women who feel that they are longing for a luxury holiday with a deeper layer.
We will meet in the most beautiful house on the island of magic, Ibiza!

'An adventure in search of the most beautiful jewel in yourself. The gemstone that glistens, being touched by the truth of the heart "

Why?
Women are praised for hard work, fighting for survival to harden in our society.
Keeping the balls high, performing and demanding a lot of yourself is far removed from the feminine nature and its principles.

A refuge aimed at softening, slowing down, rest, reflection and joy. Listen to your deeper layer, hear the story of your heart and be there for yourself in a way that nourishes, rest and gives support. That is what this week is all about.
This retreat takes you into the deep knowing, wisdom and purity of your heart, your intuition, your home and your body.

"Joy, coming together, discovering, laughing, playing and sharing, in the holding enviroment of the feminine."

What and How?
Being looked after and making room, so that a ripple effect can occur in your daily life. We give you the tools for the everyday that seems so simple, but for most people it is difficult to live; being emotionally available in the relationship with yourself.
√ What do you want to tell your body with certain signals?
√How to create a safe and gentle inner environment for your heart?
√ How does this translate to your feelings, living in your body?
√ How does it work, surrender to your heart in your daily life?
√ How does it feel to know what you really want?
√ What stands in your way to live your greatest good?
√ How can you connect with the power of sisterhood?

Every day you will get more depth in how you can connect yourself to your own loving and nurturing essence, building a healthy love relationship with yourself and learning to develop it deeper and to nourish it.

It will be a week with beautiful workshops specifically aimed at women. With yoga, pilates, breathwork, dance, touch, loving inquery, connecting, support in your process, pillow talks, a dream concert, space for rest, joy and delicious food is a selection of what this week offers you.

What can you expect from this week?
√ daily lessons gentle yoga or pilates
√ feminine embodiment: landing in your full spectrum femininity
√ connect with your original joy of life and intuition
√ harmonize your inner environment
√ taking care or the source of your self-love
√ tools and learning experiences for an intimate, loving and true
relationship with yourself in the everyday, so that you can practice it at home, by your return
√ Breathing for cleansing and recharging your Energy system
√ systemic ancestral work, healing of the women's lineage
√ shamanic sacred heart work, the basis of "home" in yourself
√ individual attention and support from the facilitators where needed
√ quite time to relax and reflect
√ various forms of playfulness, fun and relaxation
√ dream concert
√ free time to enjoy, integrate and to discover the island
√ a ceremony at the power place Es Vedra

What is the venue?
√ a beautiful spacious luxury room with the amazing views, private bathroom, included towels and bed linen
√ all drinks (only non-alcoholic drinks are served)
√ all meals and snacks- delicious

Facilitators, who is who?
Tanya Rozenthal is a specialist in the field of women's work, intimacy, empowerment and sexuality.
She is a body-oriented therapist, trauma-informed somatic sexologist, intimacy coach, shamanic ritualist and yogic healer. She gives empowerment retreats and sacred sexuality intensives in the Netherlands and abroad www.itsaboutlove.nl

Natahli MIllecam specializes in body work and healing communication of the body. She has a background in sports, pilates, yoga, movement therapy, leisure sciences, NLP and ericksonian hypnosis. As a coach Natahli takes you to the listening to the wisdom of the body. She focuses on group dynamic processes within retreats. Natahli as a connecting factor between different aspects and the processes of the retreat, www.ouressence.nl

Tanya and Natahli both have background in various healings modalities and a shamanistic foundation as way of working, according to the laws and principles of nature.
The facilitators and hosts are ready for you and will do everything to help you get the most out of this vacation.

When?
Arrival 9 March at 7 pm
Departure on March 16 at 11.00

Rooms and prices:
- luxury room based on three persons
1295, -
- luxury room based on two people
1395, -
- suite with jacuzzi and sea view on the basis of two people
1495, -
Prices are for 7 nights and all-in on location.

What do you have to arrange yourself?
-Flight. The tickets to Ibiza are cheap for March
- Travel / cancellation insurance
- Transport for on the island itself
We advise you to rent a car www.doyouspain.com. The price is about 8, - euro p.d. This is cheaper than a taxi and gives you the complete freedom to explore the island during free hours.

Contact information:
You can register by filling in the name
and address details via https://ouressence.nl/contact/ on the contact page or send an email directly to pilatesenyoga@gmail.com o.v.v. Heart retreat
Only after payment is your place guaranteed.

"We are looking forward to go on journey with you in a safe, warm and nourishing container of the women retreat."

Love from Tanya and Natahli!